PROTECCIÓN DE DATOS CONCELLO DE GOMESENDE

Polí tica de Privacidade e Aviso Legal:

INFORMACIÓN ADICIONAL (LEXITIMACIÓN ART. 6.1.E REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS INTERESE PÚBLICO)

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

Responsable de Tratamento

Entidade: Concello de Gomesende CIF: P-3203400-A Dirección Postal: Lugar de Sobrado 1, (32212) GOMESENDE (Ourense) Teléfono: 988 48 50 00
Correo electrónico:  Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Delegado de Protección de Datos
Datos de contacto: Delia Pérez - Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
Correo postal: Rexistro Xeral. Lugar de Sobrado 1, (32212) GOMESENDE (Ourense) Información relativa o Tratamento de Protección de Datos:
En cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) en canto a normativa de Protección de Datos e tendo en conta as disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no tratamento de datos persoais (RXPD), e os respectivos artigos 13 e 14 do citado RXPD. Informámoslle que calqueira dos dato recabado por este medio ou que Vd. nos facilite, será incorporado a un Rexistro de Actividades de Tratamento denominado de Xestión Municipal.

Con que finalidade tratamos os seus datos?

O Concello de Gomesende (en diante Responsible do Tratamento) trata a información obtida coa finalidade de poder tramitar os expedientes administrativos e as actuacións derivadas deles.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

O arquivo, custodia e tratamento dos datos farase o longo do tempo necesario para poder cumprir coas obligación legais que encomenda a normativa administrativa, e sempre, cumprindo polo menos co tempo mínimo de conservación da información. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación.

Existencia de decisións automatizadas?

Esta Entidade pode tomar decisións automatizadas baseadas na cobertura legal que lle outorga o artigo 41 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. Sería calquera acto ou actuación realizada integramente a través de medios electrónicos no marco dun procedemento administrativo e na que non interveña de forma directa una persoa.

Deberá de regularse a toma de decisións automatizadas nunha normativa propia, definindo na mesma as especificacións, programación, mantemento, supervisión e control de calidade. Dita normativa estará a disposición dos cidadáns nas dependenzas de este Responsible de Tratamento -oficiña de Rexistro-

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha misión que é realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos, de conformidade coa Lei 39/2015, de
1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común e a Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases del Réximen Local.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Os datos comunicaranse a outras Administracións Públicas sempre que sexa necesario para cumprir cos fins enumerados anteriormente, sempre que exista normativa legal que o ampare.

Cales son os seus dereitos en relación cos datos facilitados?

Calquera persoa ten dereito a obter información de se esta Entidade está tratando os seus datos persoais ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, o prazo de conservación dos seus datos, mesmo a obter una copia dos datos obxecto do tratamento.

Así mesmo, ten dereito de rectificación dos datos se son inexactos. (Por exemplo, pode solicitar una rectificación do seu domicilio, un cambio de nome, etc.)

Os interesados teñen dereito á limitación do tratamento, para iso deberán de solicitalo ao responsable, o cal deberá de suspender o tratamento dos datos cando os cidadáns soliciten a rectificación ou supresión dos seus datos, ata que se resolva a súa solicitude.

Os interesados poderán exercer o dereito de supresión (dereito ao esquecemento) sempre que se dean as circunstancias enumeradas no RGPD.

O afectado pode exercer o dereito de oposición ao tratamento, sempre por motivos relacionados coa súa situación persoal, coa excepción do que se acredite un interese lexítimo, ou sexa necesario para o exercicio ou defensa de reclamacións. Igualmente, cando o tratamento teña por obxecto a mercadotécnica directa.

O interesado terá dereito á portabilidad a obter os datos nun formato estruturado, de uso común e de lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento cando o tratamento estea baseado no consentimento ou se efectúe por medios automatizados

Os interesados poderán exercer os dereitos enumerados nos parágrafos anteriores, a través dos formularios dispoñibles nas dependenzas de este Concello -Rexistro Xeral- solicitude dirixida a Delegad en Protección de Datos, facendo referencia o dereito que desexa exercer tamén pode dirixirse á mesma entidade mediante un escrito por correo postal ou mediante mail.
Vostede pode dirixir os seús dereitos ante este Responsable do Tratamanto: Responsible do Tratamento: Concello de Gomesende
Teléfono: 988 48 50 00
Correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
Delegado de Protección de Datos
Datos de contacto: Delia Pérez - Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
Correo postal: Rexistro Xeral. Lugar de Sobrado 1, (32212) GOMESENDE (Ourense)

Tamén pode exercer o dereito de reclamación ante a Autoridade de Control?

Poderá presentar reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cando non obteña satisfacción no exercicio dos seus dereitos, mediante escrito dirixido á Axencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid ou ben accedendo á súa sede electrónica:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/